Souhlas dle GDPR

Vložte svůj

Souhlas
s předáváním osobních údajů třetím osobám za účelem nabídky finančních a
dalších služeb

Udělením tohoto souhlasu souhlasíte s tím,
že JItka Kýhosová, IČ: 68982283 se sídlem
Sokolská 268, Česká Lípa e-mail
půjčka.lipa@seznam.cz, telefon 723060857 [PM1] (dále též jen "Zprostředkovatel")
je oprávněn Vaše osobní údaje v rozsahu:

-
jméno,
příjmení, telefonní spojení, e-mailové spojení, adresa trvalého pobytu,
kontaktní adresa, rodné číslo [PM2]

předávat následujícím osobám:

PROFI CREDIT Czech, [PM3] a.s., IČ: 618 60 069;
DIČ: CZ 618 60 069, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00, zákaznická
telefonní linka 800 166 000, e-mail: proficredit@proficredit.cz,
internetové stránky www.proficredit.cz.,
Poskytovatel nebankovních spotřebitelských úvěrů a podnikatelských zápůjček .

dále jen "Seznam" dále též jen "Poskytovatelé
služeb", a každý jednotlivě "Poskytovatel služby"), jakožto dalším správcům
osobních údajů, a to za účelem:

-
kontaktování
Vaší osoby ze strany daného Poskytovatele služby s nabídkou na poskytnutí
služby, kterou daný Poskytovatel služeb poskytuje (z ve shora uvedeném Seznamu
je u každého Poskytovatele služeb uvedeno, jakou službu daný Poskytovatel
služeb poskytuje)

-
uchovávání
Vašich osobních údajů ze strany daného Poskytovatele služeb po dobu 2 let ode
dne jejich předání tomuto Poskytovateli služeb. Poskytovatel služeb je Vám
oprávněn po celou tuto dobu zasílat nabídky na poskytnutí dané služby (a to i
opakovaně).

Poskytovatel služeb je oprávněn nabízet Vám
poskytnutí služby na jakékoli Vaše komunikační adresy a prostřednictvím
veškerých prostředků komunikace, včetně elektronických prostředků komunikace a
včetně zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném
znění.

Zároveň souhlasíte s tím, že Poskytovatel služeb,
kterému byly Vaše osobní údaje předány, je oprávněn Zprostředkovateli následně předat
informaci a osobní údaje o Vaší osobě o tom, zda na základě předaných údajů
došlo mezi Vámi a daným Poskytovatelem služby k uzavření smlouvy o
poskytnutí dané služby a o parametrech poskytnuté služby (například u finanční
služby ve formě úvěru informaci o výši poskytnutého úvěru). Tyto údaje a
informace budou předávány za účelem stanovení provize Zprostředkovatele hrazené
Poskytovatelem služby.

Tento souhlas udělujete na dobu dvou (2) let
ode dne jeho udělení. Po tuto dobu mohou být Vaše osobní údaje shora uvedeným
způsobem zpracovávány. Právním základem pro toto zpracování Vašich osobních
údajů je Váš souhlas a ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále
též jen "Nařízení", podle kterého lze osobní údaje zpracovávat
v odpovídajícím rozsahu, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním
svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, ustanovení § 7 zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně
některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti),
v platném znění, podle kterého lze podrobnosti elektronického kontaktu za
účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve
vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas, a dále ustanovení §
13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) v platném
znění, podle kterého lze rodná čísla využívat se souhlasem nositele rodného
čísla nebo jeho zákonného zástupce.

Poskytnutí Vašich osobních údajů za tímto účelem
je smluvním požadavkem a není povinné. Máte právo tento svůj souhlas kdykoli
odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání tohoto souhlasu můžete
činit prostřednictvím oznámení zaslaného Zprostředkovateli, a to buď
v listinné podobě na adresu sídla, e-mailem či prostřednictvím zákaznické
telefonické linky (adresa sídla, e-mailové spojení a zákaznická telefonická
linka Zprostředkovatele jsou uvedeny v prvním odstavci tohoto dokumentu
v rámci identifikace osoby Zprostředkovatele). Dále můžete tento svůj
souhlas i ve vztahu ke konkrétnímu Poskytovateli služeb odvolat i zasláním
oznámení danému Poskytovateli služeb na jeho adresu uvedenou v Seznamu.

V souvislosti s uděleným souhlasem
Vám dále poskytujeme v souladu s Nařízením následující informace,
sdělení a postupy pro výkon Vašich práv (jakožto subjektu zpracovávaných
údajů):

1. Totožnost
a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce:

Není-li níže uvedeno výslovně jinak, je
správcem osobních údajů shora uvedený Zprostředkovatel.

Na základě Vašeho souhlasu mohou být Vaše
osobní údaje předávány Poskytovatelům služeb, jakožto dalším správcům osobních
údajů, jejichž totožnost a kontaktní údaje jsou uvedeny v Seznamu.

2.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Zprostředkovatel nemá ustanoveného pověřence
osobních údajů, neboť na něj tato povinnost nedopadá.

3. Příjemci
nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Vaše osobní údaje mohou být předávány shora
uvedeným Poskytovatelům služeb. Tito Poskytovatelé služeb jsou dále oprávněni
Vaše osobní údaje předávat zpracovatelům Vašich osobních údajů, tj. osobám, které
pro Poskytovatele služeb zpracovávají v rámci shora uvedených účelů Vaše
osobní údaje (například obchodní zástupci daného Poskytovatele služeb).

4. Vaše
osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí či mezinárodním organizacím.

5. Zdroj,
ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje
pocházejí z veřejně dostupných zdrojů:

Zpracovávané osobní údaje o Vaší osobě
pocházejí z následujících zdrojů:

Osobní údaje získané přímo od Vaší osoby, a to
včetně osobních údajů o tom, zda mezi Vámi a Poskytovatelem služeb došlo
k uzavření smlouvy o poskytnutí dané služby a údaje o parametrech
poskytnuté služby.

6. Další
informace a poučení o Vašich právech vyplývajících z Nařízení

Ø
Máteprávo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro
ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
www.uoou.cz.

Ø
Máte
právo na přístup k osobním údajům,
a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo
získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či
nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto
osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených
osobních údajů;

c) příjemci nebo
kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména
příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po
kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria
použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva
požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu
údajů nebo omezení jejich zpracování, a nebo vznést námitku proti tomuto
zpracování;

f) právo podat stížnost
u dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné
informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

h) skutečnost, že
dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v
těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i
významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Pokud se osobní údaje
předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být
informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.

Správce poskytne kopii
zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může
správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace
v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o
jiný způsob. Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být
nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Ø
Máte
právo na opravu osobních údajů, a to
za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo
na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které
se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na
doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Ø
Máte
právo na výmaz osobních údajů ("právo
být zapomenut"),
a to za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo
na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného
subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného
odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již
nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) subjekt údajů odvolá
souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další
právní důvod pro zpracování;

c) subjekt údajů vznese
námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné
převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky
proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;

d) osobní údaje byly
zpracovány protiprávně;

e) osobní údaje musí být
vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského
státu, které se na správce vztahuje;

f) osobní údaje byly
shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8
odst. 1 Nařízení.

Jestliže správce osobní
údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou
technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických
opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je
subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich
kopie či replikace.

Právo na výmaz se
neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

a) pro výkon práva na
svobodu projevu a informace;

b) pro splnění právní
povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu,
které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

c) z důvodů veřejného
zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl.
9 odst. 3 Nařízení;

d) pro účely archivace
ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro
statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné,
že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného
zpracování;

e) pro určení, výkon
nebo obhajobu právních nároků.

Ø
Máte právo na omezení zpracování, a to za
následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo
na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

a) subjekt údajů popírá
přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl
přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je
protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o
omezení jejich použití;

c) správce již osobní
údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) subjekt údajů vznesl
námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno,
zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování
omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány
pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby
právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z
důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Subjekt údajů, který
dosáhl omezení zpracování, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení
zpracování zrušeno.

Ø
Správce
oznamovací povinnost ohledně opravy
nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování subjekt údajů
, a to za
následujících podmínek:

Správce oznamuje
jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo
výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to
ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje
subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

Ø
Máte
právo na přenositelnost údajů, a to
za následujících podmínek:

Subjekt údajů má právo
získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat
tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje
poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

a) zpracování je
založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a

b) zpracování se provádí
automatizovaně.

Při výkonu svého práva
na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly
předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem práva na
přenositelnost údajů není dotčen článek 17 Nařízení. Toto právo se neuplatní na
zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Právem na přenositelnost údajů nesmí
být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Ø
Máte
právo vznést námitku, a to za
následujících podmínek:

Subjekt údajů má z
důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm.
e) nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.
Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné
důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami
subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje
zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést
kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento
marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého
marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s
využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice
2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku
automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Jsou-li osobní údaje
zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické
účely podle čl. 89 odst. 1 Nařízení, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se
jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného
z důvodů veřejného zájmu.

Ø
Máte
právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí
založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a to za
následujících podmínek
:

Subjekt údajů má právo
nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném
zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho
obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí:

a) nezbytné k uzavření
nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;

b) povoleno právem Unie
nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví
vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu
údajů; nebo

c) založeno na výslovném
souhlasu subjektu údajů.

V případech uvedených
pod písm. a) a c) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a
svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze
strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Rozhodnutí uvedená
v předchozím odstavci se neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů
uvedené v čl. 9 odst. 1 Nařízení, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a)
nebo g) Nařízení a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod
a oprávněných zájmů subjektu údajů.

Ø
Pokud
je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít
za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného
odkladu subjektu údajů.
V oznámení se za použití jasných a jednoduchých
jazykových prostředků popíše povaha porušení zabezpečení osobních údajů a
uvedou se v něm přinejmenším informace a opatření uvedené v čl. 33 odst. 3
písm. b), c) a d) Nařízení. Toto oznámení se nevyžaduje, je-li splněna
kterákoli z těchto podmínek:

a) správce zavedl
náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita
u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména
taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn
k nim mít přístup, jako je například šifrování;

b) správce přijal
následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů
údajů se již pravděpodobně neprojeví;

c) vyžadovalo by to
nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být subjekty údajů informovány stejně
účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.

Jestliže správce
dotčenému subjektu údajů porušení zabezpečení osobních údajů ještě neoznámil,
může dozorový úřad po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušení bude
mít za následek vysoké riziko, požadovat, aby tak učinil, nebo může rozhodnout,
že je splněna některá ze shora uvedených podmínek, za kterých se oznámení nevyžaduje.

[PM1]Údaje
úvěrového poradce, vyplní a vystaví na web.

[PM2]ÚP
nesmí nic víc sbírat, než uvedené osobní údaje.

[PM3]Souhlas
je udělen v této podobě pouze pro PROFI CREDIT.

text...